fbpx

Не е вярно, че хербицидът атразин превръща мъжете в жени

  • Атразин е хербицид, който е забранен за употреба в Европейския съюз (ЕС) и следи от него не се срещат в продуктите, предлагани на българския пазар.
  • Препаратът не може да променя човешкия пол.
  • Съществуват изследвания, които показват, че при жаби, подложени на влиянието на атразин, настъпват ендокринни промени. Тези резултати не могат да бъдат съотнесени към хората.

Във Фейсбук се разпространява публикация, според която хербицидът атразин може да превърне мъжете в жени. Като основание за това са цитирани изследвания, показващи промяна на пола при жаби, които се намират в среда, замърсена с химикала.

„Атразин е хербицид и се използва усилено при отглеждането на какао и кафе. Точно по тая причина шоколадовите изделия са пълни с атразин (в Лидъл е пълно с шоколади с логото на жабата.)“ се казва още в публикацията.

Читателят Любомир Цанков се обърна към Factcheck.bg да провери истинността на тези твърдения.

Публикацията е споделена в социалната мрежа хиляди пъти в последните месеци, включително в групи, които разпространяват конспиративни теории по различни здравни и политически теми.

Защо употребата на атразин предизвиква спорове

Атразин е хербицид, разработен срещу селскостопански плевели. Най-много се използва при производството на царевица. Представлява бял прах без миризма, който е разтворим във вода.

Въздействието на атразин върху околната среда и човешкото здраве е обект на различни изследвания по света, като резултатите не винаги са категорични. Тълкуването на наличната информация води до различен режим на употреба на хербицида в ЕС и в САЩ.

В ЕС е възприет подходът, че ако няма достатъчно данни за безопасност на даден хербицид, то следва употребата му да бъде забранена.

Атразин е забранен за употреба в ЕС през 2004 г. с решение на Европейската комисия на базата на Директива на Европейските общности от 1980 г., според която остатъците от пестициди в питейната вода не трябва да надвишават 0,1 микрограма на литър. Причината за тази забрана не е наличието на данни, че концентрация над тази би била вредна за хората, а убеждението, че в питейната вода не следва да има никакви следи от пестициди, защото няма данни какъв ефект биха имали те върху човешкото здраве.

Идеята на този подход е, че при липса на достатъчна информация за въздействието на атразина върху околната среда и човека, употребата му се забранява от предпазливост.

В САЩ подходът е противоположен – след като не се знае дали даден хербицид е вреден за човешкото здраве, то той може да се използа, докато такава вреда не бъде доказана.

Все пак американската Агенция за опазване на околната среда периодично прави преоценка на ефекта от различните хербициди. След преоценката от юни 2022 г. са предприети стъпки за ограничаване на някои видове употреба на атразин – забранява се прилагането на хербицида по време на дъжд или буря, въвеждат се максимални количества при третиране на определени култури и др. Целта е да се намали отлагането на атразина в почвите и подпочвените води.

Какво показват американските научни изследвания за влиянието на атразин

Независимо че в САЩ атразинът не е класифициран като опасно вещество, някои научни изследвания разкриват потенциални вреди върху флората и фауната. 

Според едно от тях – на университета Purdue в САЩ, посветено на механизмите на невротоксичност при излагане на атразин, може да се говори за въздействие върху ендокринната система на животни и има причина за безпокойство по отношение на различни видове организми според различните методи на излагане на химикала.

Особено широка популярност придобиват изследванията по темата на Тайрън Хейс, професор по биология от Калифорнийския университет Бъркли. Те са цитирани и във Фейсбук публикацията за атразина.

Според статия, публикувана през 2010 г. на сайта на Калифорнийския университет, Хейс е доказал, че атразин води до химическа кастрация при 75% от мъжките жаби, а 10% от тях директно се превръщат в женски. Текстът цитира предишно изследване на Хейс от 2002 г., в което той твърди, че е показал как попови лъжички, отглеждани в замърсена с атразин вода, израстват като хермафродити.

Въпреки че става дума за публикувани научни изследвания, които привидно доказват вредни ефекти на атразин върху ендокринната система на жабите, при интерпретирането на резултатите следва да се има предвид една особеност – при жабите полът не е толкова ясно определен, колкото при хората.

При земноводните полът се определя не само генетично, но и от околната среда. Различни фактори на околната среда, включително и замърсители в нея като  хербициди например, могат да доведат до промяна на пола при поповите лъжички. Според статия в National Geographic подобни процеси са възможни не само в замърсена среда, но и в чисти и отдалечени от човешка дейност места. Това означава, че става дума за естествен феномен при жабите, който може да се случи както при наличие, така и при отсъствие на замърсители в околната среда. Авторите на статията отбелязват все пак, че това не означава, че трябва да се пренебрегва ролята на пестицидите – и конкретно на атразин, защото замърсяването при всички случаи вреди на животните.

Защо „превръщането на мъж в жена“ е невъзможно

Определянето на пола при човека се случва след оплождането. Когато оплодената яйцеклетка започне да се дели, от нея се формира ембрион, който носи определена генетична информация от двамата родители. Част от тази информация са две полови хромозоми – по една от всеки родител. Комбинацията от тези две полови хромозоми определя биологичния пол на ембриона – XX за женски пол или XY – за мъжки. Тази генетична информация не може да се променя, поради което не са верни твърдения, че даден фактор на околната среда може да превърне мъж в жена или обратно.

Какво означава “логото на жабата”

Логото на Rainforest Alliance

В цитирания Фейсбук пост се твърди, че не трябва да се купуват храни с “логото на жабата”, тъй като те съдържат атразин. Това твърдение също категорично не отговаря на истината.

Цитираното лого е на международната организация с нестопанска цел Rainforest Alliance, чиито дейности са свързани със земеделие, гори и производство. Според техния уебсайт целта им е „да направят отговорния бизнес новото нормално“. Сред активностите им са защита на горите, подобряване на живота на фермерите и на хората, чийто поминък зависи от горите, както и намаляване на ефекта на климатичните промени върху тези общности.

Знакът на Rainforest Alliance върху даден продукт гарантира, че той  е съобразен с трите аспекта на устойчивото развитие – социален, икономически и екологичен. Преди да получи специалното лого независими експерти преценяват дали производството на продукта спазва основни изисквания, свързани с опазването на горите и водите, на климата, на човешките права и на поминъка на фермерите.

Атразин присъства в списъка на Rainforest Alliance на забранени за употреба пестициди, обновен през юли 2022 г.

Проверено:

Изследванията за въздействието на атразин върху околната среда се основават на едно конкретно разпространение на химикала – чрез остатъци от него в почвите и подпочвените води. Тъй като употребата на атразин в рамките на ЕС е забранена, в географските граници на съюза няма как да има риск от въздействие на препарата. 

Атразинът, макар и да не е единственият фактор за това, може да промени генетичния пол при някои земноводни, но няма как да предизвика промяна в пола на човека.

Източници

Информация за атразин от National Library of Medicine: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Atrazine

Различната регулация на употребата на атразин в ЕС и САЩ:
https://www.tu.berlin/en/about/profile/press-releases-news/2020/juli/banned-in-the-eu-permitted-in-the-usa

Атразин в базата данни на пестицидите в ЕС:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/416

Решение на Европейската комисия за невключването на атразин в списъка с позволени хербициди:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0248&from=EN

Информация за атразин от американската Агенция за защита на околната среда:
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/atrazine

Изследване на механизмите на невротоксичност при излагане на атразин:
https://www.mdpi.com/2305-6304/9/9/207

Изследване на Тайрън Хейс за влиянието на атразин върху пола на жабите:
https://vcresearch.berkeley.edu/news/pesticide-atrazine-can-turn-male-frogs-females

Статия на National Geographic за промяната на пола при жабите под въздействие на околната среда:
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/frogs-reverse-sex-more-often-than-thought

Как се определя полът при човека:
https://embryo.asu.edu/pages/sex-determination-humans

Информация за Rainforest Alliance техния сайт:
https://www.rainforest-alliance.org/about/

Какво означава „логото на жабата“:
https://www.rainforest-alliance.org/insights/what-does-rainforest-alliance-certified-mean/

Документ на Rainforest Alliance, в който атразин присъства в списъка със забранени пестициди:
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2022/06/SA-S-SD-22-V1-Annex-Chapter-4-Farming.pdf

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Славена Захариева
Славена Захариева
Славена Захариева е журналист на свободна практика с фокус върху темите здравеопазване и дезинформация. Един от победителите в конкурса на Factcheck.bg за разобличаване на дезинформационни кампании „Права на прицел“ през 2021 г. Завършила е журналистика и европейска интеграция в СУ „Свети Климент Охридски” и има опит в сферата на лекарствената логистика. Пише публицистични текстове и кратки разкази.

Още по темата

Категории

Още от рубриката