За сайта

Принципи на работа

Как работим

Безпристрастност и честност

Използваме едни и същи високи стандарти за проверка и оценка на твърденията, независимо от това кой е техният източник.

Избираме твърденията, които да проверим, според тяхната актуалност и обществената значимост на темата или на източника.

Не сме част от политическа партия и не изразяваме подкрепа за която и да е политическа партия, политик или кандидат. Не заемаме страна в политическите позиции по който и да е въпрос, освен когато става дума за прозрачност и точност в публичните дебати.

Екипът не се ангажира със застъпничество. Не изразява публично мнението си по въпроси, които биха могли да се окажат обект на проверка на фактите от организацията. Не изразява публично мнението си по начин, който би дал основания на публиката да се съмнява в безпристрастната работа на организацията.

Прозрачност на източниците

Всички източници на значими доказателства, използвани с цел проверката на фактите, се обозначават ясно, така че потребителите да могат сами да направят проверката, ако желаят. В случаите, когато идентифицирането на източника би застрашило личната му сигурност, се разкриват колкото се може по-малко подробности за него.

Използват се по възможност първични източници на информация, а когато такива не са налични и се налага използването на вторични източници на информация, това се обяснява надлежно.

Всички ключови елементи на проверяваните твърдения се проверяват чрез повече от един източник на информация, освен когато има само един релевантен източник по темата.

Ако цитираните източници имат финансови или други интереси, които могат да повлияят на коректността на предоставените доказателства, те се съобщават, за да може да публиката да оцени дали тези фактори биха могли да повлияят върху резултата от проверката на фактите.

Ясна методология

Избираме твърденията, които проверяваме, според тяхната значимост и обхват.

Проверяваме както доказателства, които изглежда че подкрепят твърдението, така и такива, които го опровергават.

Оценяваме доказателствата по едни и същи високи стандарти, които прилагаме към еквивалентни твърдения, независимо от това кой е източникът на тези твърдения.

Когато е възможно, се стремим да се свържем с източника на твърдението и да потърсим доказателства от него. Това може да е невъзможно, когато става дума за твърдения, направени онлайн; когато източникът на твърдението не отговаря в разумни срокове и забавянето би могло да възпрепятства своевременната проверка на фактите; когато източникът на твърдението поставя условия или ограничения; когато има съображения, свързани с безопасността на проверителите на факти или други легитимни причини.

Проверяваме твърдения, изпратени от читателите, в случай че има фактологична база, която да бъде проверена. Ако смятаме, че е невъзможно да бъде направена проверка, предоставяме аргументиран отговор.

Поправяме се, ако сгрешим

Взимаме под внимание всички възражения срещу направените от нас проверки на фактите.

В случай на установена дребна грешка, която не променя резултата от проверката на фактите, се предприема необходимата корекция, като това се уточнява в бележка под публикацията.

В случай на установена грешка, която променя резултат от проверката на фактите, се извършва нова проверка, от други членове на екипа, които оценяват евентуални нови доказателства, съпоставят ги с резултатите от вече извършената проверка, оценяват причините за допуснатата грешка. В този случай публикацията на резултатите се изтегля и се публикува новата проверка, с ясно обяснение на причините за това и резултатите от проверката.