fbpx
За нас

Принципи на работа

Безпристрастност и почтеност

Нашият екип и всичките ни автори не са по никакъв начин партийно обвързани (било то с политически партии, техните кандидати или други държавници). Не взимаме страна в политическите дебати по каквито и да било въпроси, освен тези, които засягат прозрачността, акуратността и интегритета на информацията.

На членовете на екипа ни е забранено да взимат участие в застъпничество. Всеки гражданин има право на своето лично мнение, но екипът на Factcheck.bg не изразява публично мнението си по въпроси, които имат обществено значение по начин, който би дал основания на публиката да се съмнява в безпристрастната работа на организацията.

Осъзнаваме огромната социална отговорност на проверяването на фактите. Отдадени сме на балансираното и безпристрастно отразяване на всички страни на даден въпрос. Екипът постоянно изразява бдителност, за да се увери, че никога не е пристрастен по някой въпрос и избягва фаворизирането на която и да е страна в спор. Избягваме дори появяването на пристрастия или потенциални конфликти на интереси, защото това би компрометирало качеството на работата ни.

Редакционна независимост

Същите принципи на безпристрастност прилагаме и в отношенията си с нашите спонсори. Всички те, също като нас, са загрижени за поддържането на интегритет в медиите и ние сме благодарни за финансовата помощ, която ни оказват. Въпреки това спонсорите ни нямат никакво отношение към избора ни на твърдения за проверка или към методите, по които ги проверяваме. Factcheck.bg носи пълна отговорност за редакционната си политика и решения. Екипът ни проверява всяко твърдение безпристрастно - без значение дали това би предизвикало конфликт на интереси с някой от спонсорите ни.

Прозрачност на методологията

Проверяваме и двете страни на всяко твърдение - както доказателства, които изглежда че подкрепят твърдението, така и такива, които го опровергават.

Оценяваме доказателствата по едни и същи високи стандарти, които прилагаме към еквивалентни твърдения, независимо от това кой е източникът на тези твърдения.

Проверяваме само твърдения, които са представени като факти и могат да бъдат опровергани или доказани за верни. Не се опитваме да потвърждаваме мнения.

Приоритизираме твърденията, които проверяваме, според комбинация от три фактора: дали твърдението изглежда съмнително на пръв поглед; дали потенциално би имало сериозен социален отзвук, заради темата или заради позицията и влиянието на източника; дали е достигнало до голяма аудитория, според интеракциите в социалните мрежи или размера на телевизионния, радио или печатен медиен пазар.

Когато е подходящо и възможно, се стремим да се свържем с източника на твърдението и да потърсим доказателства от него. Включваме в проверката си техния отговор за твърдението и доказателствата, които го опровергават.

Как работим по подбраните твърдения за проверка

Всички твърдения, които потенциално ще се превърнат в обект на наша проверка, първо се обсъждат на редакционните ни срещи. В тези дискусии се коментират потенциални конфликти, най-добрите журналистически подходи, които да използваме, къде да търсим информация и кой от екипа ни ще работи по темата. Понякога, преди да бъде взето окончателно решение, е необходимо допълнително проучване. Журналистът, който работи по темата, обсъжда с главния редактор източниците си, експертите, на които ще се позове, визуалния облик на проверката и общата ѝ структура. Щом журналистът е готов с първата си чернова, проверката подлежи на дискусия с останалите членове на екипа, които прочитат материала, коментират го и предлагат потенциални промени, които да бъдат направени по него. Главният редактор има последната дума, за да се увери в яснотата и точността на представените данни в проверката, преди тя да получи зелена светлина за публикуване.

Прозрачност на източниците

Всички източници, които сме използвали, за да обосновем проверката си, са ясно представени в материала, за да може всеки читател да провери тяхната достоверност и да мине по стъпките на проверката ни сам, ако пожелае. Анонимни източници са приемливи, само в случай че разкриването на самоличността им би застрашило личната им сигурност.

Първоизточниците на дадена информация винаги са най-достоверни и затова, когато има възможност, винаги се позоваваме на тях. Вторични източници използваме, само когато първичните не са достъпни.

Невъзможността да достигнем до тях също е обяснена в проверките ни.

Използваме достоверни източници като официална статистика, научни трудове, публикувани в реномирани журнали, проучвания и изследвания на надеждни организации, академични институции и експерти с репутация на безпристрастност. Консултираме се и с друга научна литература, новинарския поток и проверки на фактите, публикувани от други организации, занимаващи се с дейността.

Важните елементи във всички твърдения, които правим, се основават на поне два достоверни източника, освен в случаите, когато само един източник е приложим.

Ако някой от източниците ни има финансови или други интереси, които биха накърнили надеждността на доказателствата, които представя, тези потенциални конфликти на интереси са ясно изложени за читателите, така че те сами да преценят достоверността на информацията, предложена от дадения източник.

Винаги публикуваме препратки към източниците си, при възможност на български език. Архивираме снимки на уебсайтове, публикации в социални мрежи, телевизионни програми и други източници, които потенциално бихме използвали за справка. Използваме графики и статистика, с която да покажем нагледно данни или връзки между различна информация. Когато е необходимо, проверките ни съдържат и обяснение на причините, поради които сме избрали да проверим именно това твърдение, както и описание на методологията, която сме използвали за целта. При нужда, обясняваме и защо сме се позовали на конкретен източник, за да направим максимално ясен процеса на проверката.

Във всяка проверка добавяме и контекст, ако темата не е позната на българската аудитория.

Видове оценки

В края на всеки текст обобщаваме изводите на проверката си и ѝ поставяме една от четири оценки по нашата система:

Вярно - фактите, на които се основава твърдението, са достоверни и то е подкрепено от доказателства.

Невярно - фактите, на които се основава твърдението, не са достоверни, нито има доказателства, които да го подкрепят.

Подвеждащо - твърдението съдържа както вярна информация, така и невярна. Друг вариант е твърдението да е вярно, но да е извадено от контекст и поставено в друг, за да се постигне невярно внушение, търсено от автора му.

Манипулирано - реално съдържание, променено така, че да подвежда публиката; както и съдържание, създадено или променено с помощта на изкуствен интелект, което е в състояние да заблуждава.

Няма доказателства - за твърдението липсват достатъчно данни, според които можем да определим дали е вярно или невярно.

Комуникация с читателите

Factcheck.bg приветства активното участие на читателите ни в процеса по подбиране на важните теми за проверки, както и оценката на качеството ни на работа.

Ценим коментарите за нашата работа - всяко нещо, което според вас правим добре или не правим достатъчно добре. Похвали, критика и предложения за подобряване на процеса са високо оценени от екипа ни и се коментират в опит да направим работата си максимално добра.

Ако смятате, че Factcheck.bg е нарушил принципите на Кодекса на Международната мрежа на проверителите на факти, може да подадете сигнал на този линк:

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/complaints-policy

Ако искате да ни споделите своето мнение, направете го на: [email protected].

Запознайте се с нашата ПОЛИТИКА НА КОРЕКЦИИ.Ако сте попаднали на съмнително твърдение онлайн или в традиционните медии и смятате, че Factcheck.bg трябва да го провери, молим ви да ни изпратите подробна информация за него - препратка към сайта или медията, името на медията, датата и часа (ако става дума за телевизионно или радио предаване), номера на страницата (ако става дума за печатна медия), и защо смятате, че може твърдението да е невярно.

Проверяваме само твърдения, които са представени като факт и съответно може да бъде проверено дали са истина или лъжа. Не се опитваме да проверяваме истинността на мнения.

Използвайте тази форма, за да ни кажете, че сте открили съмнително твърдение, което трябва да бъде проверено: https://factcheck.bg/send/

Изпратете факт за проверка