fbpx

Румъния също ще приеме еврото, когато изпълни условията

В края на март във Фейсбук се разпространиха неверни твърдения, че Румъния е отказала да приеме еврото. Публикациите не посочват никакъв източник, но са широко споделяни в социалната медия. Няма и никакви актуални събития или изказвания, с които би могло да се свърже лавинообразното разпространение на тези твърдения.

Публикациите се появяват за пръв път на 29 и 30 март от няколко индивидуални профила във Фейсбук, а след това бързо се разпространяват в множество страници и групи. Любопитно е, че първите няколко публикации не са споделяния – те съдържат само текста на твърдението върху цветен фон. Смисълът на постовете е един и същ, но цветовете на фона са различни, вариации има и в използваните фрази. Така се създава впечатлението, че голям брой отделни потребители и страници застават зад твърдението. Освен в няколко индивидуални профила, тези първоначални публикации се появяват и в страниците Novini.cc и „Национално обединение“ с обща аудитория от близо 40 000 последователи.

Тези първоначални постове бързо започват да се споделят и достигат до групи като „България и Русия заедно“, „Българи за напускане на ЕС и НАТО“, „Да свалим правителството на ПП-ДБ и ГЕРБ“, „На нож!!!“, “Аз подкрепям Жан Виденов“, „Тук е България, не Украйна! Подкрепям Русия! НАТО вън!“, „България и Русия братски народи“, „България подкрепя Русия и Владимир Путин“, „Братушки / Обичам България и Русия“ и още няколко други, като общата им аудитория надхвърля 200 000 потребители.

Factcheck.bg не успя да открие конкретен повод за внезапното разпространение на това твърдение, но събрахме фактите за Румъния и пътят ѝ към еврозоната.

Румъния не е отказала да приеме еврото за парична единица

Румъния се присъединява към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., заедно с България. Двете държави стават членки на Съюза в момент, в който вече е в сила Договорът от Маастрихт. Той урежда ангажимента на държавите членки за присъединяване към общата европейска валута. Двете държави имат общ договор за присъединяване към ЕС, в който е записано:

България и Румъния участват в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяване като държави-членки, с дерогация по смисъла на член 122 от Договора за ЕО

Така задължението за приемане на еврото влиза в сила и за Румъния, както и за България, от момента, в който те стават членки на ЕС.

Единствената държава членка, която е договорила изключение от ангажимента за приемане на еврото, е Дания (същото изключение имаше и за Обединеното кралство, което вече не е член на ЕС). Останалите държави в Съюза са задължени да приемат общата валута тогава, когато изпълнят условията за това, известни още като „критерии за конвергенция“ или „критериите от Маастрихт“. Държавите извън еврозоната, в който тези условия все още не са изпълнени, участват в Икономическия и паричен съюз като държави с дерогация. Това означава, че по отношение на тях не се прилагат онези разпоредби в европейското законодателство, които се отнасят до държавите, чиято валута е еврото.

С изключение на Швеция, всички останали държави, които все още не са изпълнили критериите, са били част от последните вълни на разширяване на Съюза през 2004 и 2007 г. Тези държави, сред които е и Румъния, работят за изпълнение на критериите за присъединяване към еврозоната. Сроковете за присъединяването на Румъния няколко пъти се отлагат във времето поради неизпълнение на критериите.

Какви са критериите за конвергенция

Условията за присъединяване към еврозоната са свързани с изпълнението на конкретни изисквания за размера на инфлацията, държавния дълг, бюджетния дефицит, дългосрочния лихвен процент и обменния курс между националната валута и еврото. Според конвергентния доклад на Европейската комисия от юни 2022 г. Румъния не изпълнява нито един от критериите за присъединяване към еврозоната:

  • Инфлацията не бива да е повече от 1,5 процентни пункта над средната стойност за трите страни членки с най-ниска инфлация. През 2022 г. почти никоя от подготвящите се за членство държави не изпълнява този критерий. В това число попада и Румъния.

  • Публичните финанси трябва да са стабилни и устойчиви. Бюджетният дефицит, изразен като процент от БВП, не бива да надхвърля 3%. Страната не може да е обект на процедура при прекомерен дефицит, но именно такава процедура е в сила по отношение на Румъния. През 2022 г. тя е единствената от страните подготвящи се за еврозоната, която не изпълнява този критерий.

  • Валутата на страната-кандидат за членство трябва да е стабилна и да не е девалвирала значително през последните две години спрямо еврото. Част от изпълнението на този критерий е пребиваването на страната поне две години в така наречената „чакалня на еврозоната“ – валутният механизъм ERM II, в рамките на който се регулира обменният курс между конкретната национална валута и еврото. В момента част от този механизъм е България, но не и Румъния.

  • Дългосрочният лихвен процент не бива да надхвърля с повече от 2 процентни пункта средната стойност за трите страни членки с най-ниска инфлация. Докладът от 2022 г. отбелязва, че България изпълнява този критерий, но Румъния не.

Румъния е обект на процедура при прекомерен дефицит

Процедурата при прекомерен дефицит е коригираща мярка, която цели да помогне на държавите да овладеят нивата на прекомерен дефицит или дълг. Тя е уредена в Договора за функционирането на Европейския съюз. Процедурата изисква съответната държава да представи план на коригиращото действие и политиките, които ще следва, както и сроковете за тяхното постигане. Румъния е обект на такава процедура от 2020 г., като целта за миналата година беше дефицитът да бъде понижен до 4.4% от БВП, но постигането ѝ се провали.

Според доклад на генералната дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия, очакванията са през 2024 г. румънският дефицит да се стабилизира около 7% от БВП. През тази година в страната предстоят местни, президентски, парламентарни и европейски избори. Това е свързано с натиск върху управляващите за харчене на публични средства в отговор на исканията на различни групи в обществото като пенсионери, учители, здравни работници и полицаи. Докладът на ЕК прогнозира, че дефицитът няма да се промени съществено и през 2025 г.

През февруари финансовият министър на Румъния Марчел Болош заяви, че овладяването на бюджетния дефицит може да отнеме време до края на десетилетието. “Бюджетният дефицит отдалечи Румъния от амбицията й да се присъедини към еврозоната през следващите години, каза още Болош. Докато не тръгнем по ясна траектория на фискална консолидация, присъединяването към еврозоната остава само дългосрочна цел“.

Източници:

Encyclopaedia Britannica, The Maastricht Treaty: https://www.britannica.com/topic/European-Union/The-Maastricht-Treaty

Eur-Lex, Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12005SP

Европейски съвет, Условия за присъединяване към еврозоната: Критерии за конвергенция: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/joining-the-euro-area/convergence-criteria/

European Commission, What is the euro area? https://economy-finance.ec.europa.eu/euro/what-euro-area_en

Институт за пазарна икономика, Какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата? https://ime.bg/articles/kriteriite-ot-maastriht-kakvo-se-slui-s-byudjetnata-disciplina-v-es-v-krizata/

European Commission, Convergence Report 2022: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/convergence-report-2022_en

European Commission, Press Release, 1 June 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3312

European Commission, Documents related to the Excessive Deficit Procedure for Romania: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_en

European Commission, ERM II – the EU’s Exchange Rate Mechanism: https://economy-finance.ec.europa.eu/euro/enlargement-euro-area/adoption-fixed-euro-conversion-rate/erm-ii-eus-exchange-rate-mechanism_en?prefLang=bg

Eur-Lex, Процедура при прекомерен дефицит: https://eur-lex.europa.eu/BG/legal-content/glossary/excessive-deficit-procedure-edp.html

European Commission, In-Depth Review 2024, Romania: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/c5b5a8cb-6114-46e6-b7be-e47c689022c4_en?filename=ip275_en.pdf

Reuters, European Commission warns Romania that reform delays put recovery funds at risk: https://www.reuters.com/world/europe/european-commission-warns-romania-that-reform-delays-put-recovery-funds-risk-2024-03-20/

BNN Bloomberg, Romania May Need the Rest of the Decade to Reduce Budget Deficit: https://www.bnnbloomberg.ca/romania-may-need-the-rest-of-the-decade-to-reduce-budget-deficit-1.2036665

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Василена Доткова
Василена Доткова
Василена Доткова е завършила английска филология в Софийския университет. Работила е в печатни и онлайн медии. Като редактор във вестник „Дневник“ и сайта dnevnik.bg е част от екип, отразяващ теми, свързани с околната среда и зеления преход. Интересите ѝ включват също разнообразни области като литература и социолингвистика, обществени науки и международни отношения. Преводач е от английски на художествени и философски текстове. Живяла е във Великобритания и Скандинавия и ползва също норвежки, шведски и датски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката